Medenzeggenschapsraad

Op elke openbare school is een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten van de school zitting hebben. De MR geeft instemming met en advies over allerlei zaken die de school aangaan. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR.

Onze MR bestaat officieel uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten. In de MR worden alle meer formele zaken besproken die de school betreffen. Dit doen we circa zes maal per jaar tijdens een openbare vergadering op school. De MR mag over veel onderwerpen, die met de school te maken hebben, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR wordt in de gelegenheid gesteld instemming en/of advies uit te brengen over het door het bestuur voorgenomen beleid betreffende de school. Onderwerpen die bijvoorbeeld door de MR worden besproken zijn:

• de ouderbijdrage

• de schooltijden

• de voor- en naschoolse opvang

• de kwaliteit van het onderwijs

• de financiën van de school

• de schoolgids

…en vele andere onderwerpen waar ouders en hun kinderen mee te maken krijgen. Hiermee vervult de MR een belangrijke rol in de besluitvorming op onze school.