Missie, visie en onderwijs

Missie

Onze missie is om kinderen met plezier en vanuit hun eigen motivatie te laten leren en tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van uw kinderen. Door ons onderwijs willen we de basis leggen waarmee de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende en sociale mensen, die zin en richting aan hun leven kunnen geven en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes en gedrag.

Visie

Met plezier en vanuit eigen motivatie betekent dat kinderen eigen keuzes durven en kunnen maken vanuit eigenaarschap voor het eigen leerproces met de leerkracht als stevige begeleider en coach. Elk kind krijgt bij ons op school, samen met anderen, de kans zich breed te ontwikkelen en wij houden in dat onderwijsproces rekening met verschillen. Kinderen kunnen en willen leren als wij een vertrouwde en veilige leeromgeving bieden waarin zij ook nog eens worden uitgedaagd. Dat maakt dat ze zingend de school inkomen en fluitend weer naar huis gaan.

Onderwijs

Kinderen hebben behoefte aan sturing en regelmaat om elementaire vaardigheden te leren. 

1. Een kind wil kennis vergaren.

Verwar informatie niet met kennis. Informatie staat op internet en kennis zit in het hoofd. Om te kunnen beoordelen of informatie juist is, is veel kennis noodzakelijk. Daarom is het ook nu, in tijden van nepnieuws, van groot belang dat leerkrachten een brede, cultureel rijke kennisbasis bijbrengen. Zonder die achtergrondkennis kun je informatie op internet niet op waarde schatten. Pas met een goede basis aan kennis, kun je nieuwe informatie omzetten in en integreren met bestaande kennis.

2. Een kind heeft unieke talenten.

Elk kind is uniek, en dat wil niet zeggen dat alle kinderen op een andere manier leren. Iedereen kan haar of zijn talent ontwikkelen maar dat vergt altijd expliciete instructie en doelgerichte, veelvuldige oefening. Ook Cruijff, Picasso en Einstein hebben duizenden uren geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun talent. Iedereen heeft begeleiding nodig en het lijkt logisch om deze te geven via meer gepersonaliseerd onderwijs. Maar wat over het hoofd wordt gezien, is dat een leerkracht die aandacht besteedt aan één kind, geen aandacht kan besteden aan de 25 andere leerlingen in de klas. Deze versplintering van aandacht zorgt voor minder in plaats van meer persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van talent. Daarom is de klassikale benadering nog niet zo’n slecht idee.

3. Een kind wordt onderwezen.

Een coach gaat ervan uit dat een kind het eigen leerproces kan sturen. Een leerkracht daarentegen geeft sturing door nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren; het doel van het primair onderwijs. Een kind dat als beginner op school komt, is niet in staat het eigen leerproces te sturen. Beginners hebben namelijk, anders dan experts, weinig kennis en die kennis is slecht georganiseerd. Daarom zijn zij gebaat bij expliciete instructie met veel concrete voorbeelden en begeleid oefenen. De leerkracht neemt hier dus bij voorkeur een sturende rol aan. Gaandeweg het leerproces bouwt de leerkracht de sturing natuurlijk af zodat leerlingen het uiteindelijk zelf leren doen.

4. Een kind wordt voorbereid op....

Het primair onderwijs bereidt het kind niet voor op de arbeidsmarkt. Vanuit het doel kinderen in algemene zin te vormen worden basale kennis en vaardigheden aangeleerd om leerlingen in staat stellen deel te nemen aan vervolgonderwijs. Pas na afronding daarvan zijn zij toegerust voor deelname aan de maatschappij.

Het ontplooien van creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken, de zogenoemde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’, is pas mogelijk als kinderen kennis en basisvaardigheden hebben opgedaan. Hoe herkennen ze anders wat het probleem is, waarop kritisch gereflecteerd moet worden en dat om een creatieve oplossing vraagt?

5. Een kind heeft een waardevol aandeel in het leerproces.

De school is er om de belevingswereld van kinderen open te breken. Niemand zal van een kind verwachten dat hij/zij weet wat er allemaal te leren valt en wat meer en minder belangrijk is. Vermenigvuldigen wordt lastig als je niet kunt optellen. Van onze leerkrachten mag u verwachten dat zij dit overzicht hebben en zo het primair onderwijs tot een plek maken waar dingen over de wereld geleerd worden die een kind zonder sturing wellicht nooit zou ontdekken. Kinderen hebben een aandeel in dit proces via de kindgesprekken waar de ontwikkeling wordt besproken: wat gaat goed en wat is er nodig om nog beter te worden? Waar is nog ontwikkeling wenselijk en wat gaat de leerling daarin zelf doen en wat gaat de leerkracht daarin betekenen?